Wie zijn wij?
Notaris Natalie Cabes BV, gelegen te 3530 Houthalen-Helchteren, Sint-Trudoplein 7/1.

Aangezien wij voldoen aan de GDPR/AVG – Wetgeving die van kracht is sinds 25/05/2018, presenteren wij u deze privacyverklaring.

Mochten er desondanks nog vragen zijn na het lezen van deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor gegevensbescherming of DPO (Data Protection Officer) contacteren via deze weg:
DPO@gdprbegeleiding.be

1. Doel van verwerking:

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
 het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.
2. Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:
1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat. Enige uitzondering vindt u in artikel 16 van de notariswet die de notaris toelaat om in bepaalde omstandigheden aan de voet van de akte en op zijn verantwoordelijkheid verbeteringen of aanvullingen aan te brengen om een vergetelheid of materiële vergissing recht te zetten, zonder echter enige afbreuk te mogen doen aan de draagwijdte van de overeenkomst.
4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in sommige overheidsdatabanken zoals het rijksregister natuurlijke personen, de kruispuntbank ondernemingen, en het kantoor rechtszekerheid.
5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

3. Adviezen en overige diensten:

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt dat wij persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn ten behoeve van de met u overeengekomen dienstverlening, waaronder het verzenden van documenten en facturen van werkzaamheden. Ten behoeve van deze dienstverlening vragen wij met uw toestemming de benodigde gegevens op. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen dienst. Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw NAW-gegevens, uw geslacht, uw rijksregisternummer (RN) of bis-nummer, en overige gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, uw geboortedatum en geboorteplaats, uw burgerlijke staat, de persoonsgegevens van uw gezins- of familieleden. Soms geldt ook hier een wettelijke verplichting om uw gegevens te controleren, zoals bij het legaliseren van uw handtekening.

4. Bron van verwerkte persoonsgegevens:

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:
 Openbare registers, waaronder het kantoor rechtszekerheid
 Makelaar of bank in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 Accountant of andere adviseur in verband met het uitvoeren van een opdracht waarvan u één van de partijen bent
 Rijksregister natuurlijke personen
 Kruispuntbank ondernemingen

 

5. Doorgeven van uw persoonsgegevens:
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt, afhankelijk van welke akte wij voor u hebben opgesteld, persoonsgegevens aan de volgende ontvangers: het Kantoor Rechtszekerheid, het Centraal Testamenten Register (CRT), het Centraal huwelijkscontractenregister (CRH), het Centraal Register Lastgevingen (CRL), het Centraal Erfrecht Register (CER), de ontvangkantoren van Federale Overheidsdienst Financiën en Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank ondernemingen en andere registerhouders.
• de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw, voor wat de betreft de gegevens m.b.t. de onroerende goederen om deze op te nemen in een databank van het notariaat die als doel heeft statistieken te genereren alsook de notaris tijdens de uitoefening van zijn opdracht toe te laten de waarde van onroerende goederen te schatten;
• algemeen, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw om deze gegevens te verwerken met het oog op statistische doeleinden en wetenschappelijke onderzoeken;
• de andere notarissen die bij uw dossier betrokken zijn;
• de banken, makelaars, accountants of revisoren die bij uw dossier betrokken zijn.
Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

6. Bewaren van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard. Notariële akten worden 30 jaar bewaard.
Cliëntendossiers: Art. 2262 BW, Alle zakelijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van dertig jaar, zonder dat hij die zich op deze verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat men hem de exceptie van kwade trouw kan tegenwerpen. Minuten: 75 jaar na het verlijden van de akte, Art. 62 Ventose wet. Na deze datum worden de minuten overgebracht naar het Rijksarchief voor verdere bewaring.
Ten alle tijden zullen wij waken over het feit dat uw persoonsgegevens NIET buiten de EER opgeslagen zullen worden zonder een degelijke garantie van eventueel betreffende partijen, dat ook zij volledig voldoen aan de GDPR/AVG wetgeving.

7. Beveiliging van persoonsgegevens
Voor deze verwerking nemen wij de gepaste technische- en organisatorische maatregelen om uw gegevens optimaal te beschermen rekening houdend met de aard van de gegevens en de hiermee gepaard gaande risico’s. Wij bewaren geen bijzondere persoonsgegevens en hebben volgende maatregelen in voege voor de beveiliging van uw gegevens:
 De computers waarop gegevens verwerkt worden zijn standaard beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord.
 Alle computers zijn uitgerust met een Small Office Security oplossing dewelke natuurlijk steeds “up-to-date” gehouden wordt en automatisch meerdere scans uitvoert. Alle Windows-installaties worden automatisch van updates voorzien. De installatie wordt minstens 1 maal per maand gecontroleerd en eventueel manueel gestart.
 De data is opgeslagen op een deel van de schijf die ingericht is als “gegevenskluis.” Deze is versleuteld en enkel te bereiken na opstarten van de computers + Windows aanmelding + openen van de kluis d.m.v een lang en complex wachtwoord.
 Om gegevensverlies te vermijden bij verlies van de computers, maken wij dagelijks back-ups naar een versleutelde Cloud-omgeving.
• De gegevens worden eerst gecomprimeerd, dan gecodeerd met minstens AES256 bit sleutel en deze vorm opgeslagen op de off-site locatie. De verantwoordelijken van de back-ups kunnen op deze manier geen data uitlezen aangezien de coderingssleutel enkel door ons gekend is en in een speciale “wachtwoordmanager” bewaard.
• Alle wachtwoorden worden beheerd door een wachtwoord manager en in de Cloud-omgeving opgeslagen.
• Onze medewerkers zijn volledig ingelicht i.v.m. het veilig omgaan met uw persoonsgegevens en zijn door hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding gehouden.
• Eer worden geen gegevens op papier bijgehouden gezien de mogelijkheid van online registratie en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.
Het verleden leert ons dat geen enkel risico volledig wordt vermeden en mochten wij op de hoogte zijn van ongeoorloofde toegang tot onze IT-systemen of onrechtmatige wijziging, beschadiging of mogelijk verlies van uw gegevens, zullen wij onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om dit risico tot een minimum te beperken en in de toekomst te vermijden. Hierdoor zal ook de mogelijke schade voor u zeer beperkt blijven.

8. Uw rechten
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt, kan u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
 Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.
 Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

 

 Recht op het wissen van gegevens (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.
 Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kan u hiervoor een verzoek indienen.
 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.
 Recht van bezwaar
Als wij uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden kan u bezwaar maken tegen deze verwerking.
Als u 1 of meerdere van deze rechten wil laten gelden gelieve dit dan schriftelijk aan te vragen met als bewijs van uw dubbele Opt-In verificatie per email en wij zullen binnen 30 dagen hierop reageren.

9. Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
10. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Mocht u niet akkoord gaan met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, uw rechten respecteren of deze privacyverklaring, laat het ons eerst weten zodat wij hierop gepast kunnen reageren.
U kan altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit = GBA (de oude Privacy commissie) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 of via mail aan contact@apd-gba.be of telefonisch op 02/274.48.00.

VARIA:
Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018, nl. op hetzelfde moment als de wet in voege treedt.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.