echtscheiding

Indien een echtscheiding werkelijk onvermijdelijk is geworden is het raadzaam dat alle partijen zich goed informeren. De wetgever biedt een waaier van mogelijkheden en richtlijnen waarbij de notaris een adviserende objectieve gids kan zijn.

In een notendop...

 • Scheiden.

  U gaat scheiden? Vast een moeilijke periode in uw leven. Maar toch hoeft u niet noodzakelijk een strijd voor de rechtbank te leveren om uw gelijk te halen. Want als een dialoog nog steeds mogelijk is tussen u en uw partner, kan u scheiden met onderlinge toestemming.
 • Toestemming.

  Lukt het niet om in onderlinge toestemming uit de echt te scheiden dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk nog de enige grond van scheiding.
 • Online.

  Online scheiden? Scheiden doe je best niet eventjes tussendoor en al zeker niet via het internet! Er valt best wat te regelen indien de regeling duurzaam wil zijn. De notaris kan u hier van dienst zijn.

Algemene info

De wet kent twee vormen van echtscheiding

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Deze vorm van echtscheiding vervangt twee voorheen bestaande echtscheidingsvormen, namelijk de echtscheiding op grond van een feitelijke scheiding van meer dan twee jaar en de echtscheiding op grond van bepaalde feiten.

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden door de ontwrichting.

De onherstelbare ontwrichting kan bestaan in een tekortkoming aan de huwelijksplicht of in een gedraging die de voorzetting van het huwelijk definitief onmogelijk maakt bv. bewijs van overspel, gewelddaden, mishandeling, grove beledigingen …

De echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

De echtgenoten kunnen eveneens de echtscheiding bekomen indien zij op voorhand in onderlinge toestemming een overeenkomst hebben gemaakt over een aantal verplicht overeen te komen materiële en familiale aangelegenheden.

Deze voorafgaande overeenkomst zal dienen voorgelegd te worden aan de familierechtbank, die de echtscheiding uitspreekt.

Naar aanleiding van de echtscheiding kunnen de echtgenoten een boedelbeschrijving laten opmaken, indien zij dit wensen. De boedelbeschrijving wordt dan opgesteld bij notariële akte.

De boedelbeschrijving heeft tot doel de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat, vast te stellen.

De opgave van de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid moet volledig en correct gebeuren. De echtgenoten moeten op het einde van de boedelbeschrijving ook de eed afleggen over de juistheid van hun verklaringen.

Alhoewel niet vereist, kan de boedelbeschrijving toch nuttig zijn om een volledige en sluitende overeenkomst op te stellen. Wanneer de echtgenoten reeds geruime tijd een afzonderlijke woning betrekken, ligt het minder voor de hand nog een boedelbeschrijving op te stellen.

De notariële akte geniet de voorkeur
De notaris heeft naast zijn functie van openbaar ambtenaar een vertrouwensfunctie: hij is vertrouwd met het familierecht en bemiddelt onpartijdig tussen de echtgenoten. Hij wijst de echtgenoten op hun aanspraken en op de gevolgen van de door hen afgesloten verbintenissen.

De notaris helpt bij de precieze redactie van de gemaakte overeenkomst, zo onder meer wat betreft de verbintenissen inzake alimentatie dat verschuldigd is aan een echtgenoot en/of aan de kinderen.

Verplichte tussenkomst van de notaris

Bij overdracht van onroerende goederen is de notariële akte trouwens verplicht omdat deze akte moet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor.
Dit is dus het geval wanneer:

 • één van de echtgenoten een onroerend goed overneemt, eventueel mits betaling van een oplegsom aan de andere echtgenoot;
 • de beide echtgenoten beslissen om niet uit onverdeeldheid te treden wat betreft het onroerend goed

De uitvoerbare kracht van de notariële akte

In geval van niet uitvoering van de verbintenissen door de uitkeringsplichtige echtgenoot kan de andere echtgenoot gebruik maken van het voordeel van de uitvoerbare kracht van de ondertekende notariële akte: hij of zij kan zich in dit geval rechtstreeks wenden tot een gerechtsdeurwaarder, zonder eerst een vonnis te bekomen dat de verzuimende echtgenoot veroordeelt.

Procedure

Hoe verloopt de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming?

 • Het verzoekschrift
 • Duur van de procedure
 • De vertegenwoordiging
 • Het advies van het openbaar ministerie – verhoor van de kinderen
 • Wijziging van de overeenkomst tijdens de procedure
 • Uitspraak van de echtscheiding
 • Hoger beroep – voorziening in Cassatie
 • Registers van de burgerlijke stand
 • Wijziging van de overeenkomst na de procedure

Wilt u meer informatie over regelingsakte:

Cabes De notaris – uw vaste waarde!